Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring De Linde maatschappelijk werk (2018)

In deze privacyverklaring staat hoe De Linde maatschappelijk werk omgaat met het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens voor de verwerking in administratieve processen.

De verklaring is van toepassing op gegevens die worden gebruikt en opgeslagen in de geautomatiseerde systemen die door De Linde maatschappelijk werk gebruikt worden. Het betreft gegevens van cliënten.

De Linde maatschappelijk werk verwerkt gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerking

De Linde maatschappelijk werk kan persoonsgegevens verwerken, doordat iemand gebruik maakt van haar diensten of omdat deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Linde maatschappelijk werk wordt verstrekt. De volgende gegevens (kunnen) worden verwerkt: NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, verzekeringsgegevens, BSN nummer en gegevens over, en in het kader van, de voortgang van de ondersteuning die De Linde maatschappelijk werk levert. De gegevens worden door betrokkenen zelf verstrekt, of kunnen daarnaast afkomstig zijn vanuit de Gemeente of van een andere partij waarmee De Linde maatschappelijk werk in het kader van haar activiteiten mee samenwerkt.

Gebruik van gegevens

De gegevens worden gebruikt om als maatschappelijke dienstverlener de daarbij behorende taken en wettelijke plichten naar behoren uit te voeren. De persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van het uitvoeren van een met de cliënt gesloten overeenkomst tot begeleiding of behandeling van die cliënt. Voorts worden gegevens gebruikt voor het innen van eigen bijdragen in het kader van de Wmo (CAK) en het behandelen van eventuele klachten en geschillen.

Bewaartermijn gegevens

De Linde maatschappelijk werk bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt, tenzij dit nodig is voor historische, statistische- of onderzoeksdoeleinden, of op grond van een wettelijk voorschrift. De Linde maatschappelijk werk houdt een bewaartermijn aan van 2 jaar.

Delen gegevens met derden

Slechts in specifieke gevallen worden derden voorzien van persoonlijke gegevens. Dit is het geval als de wet dit vereist of indien de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven (onder andere in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met een cliënt). Gegevens die niet tot individuele personen herleidbaar zijn, kunnen voor statistische- en historische doeleinden aan derden worden verstrekt.

Toegang tot gegevens

De gegevens die worden verzameld zijn niet voor iedereen toegankelijk. Alleen de medewerker(s) van De Linde maatschappelijk werk hebben toegang tot de gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Door middel van een naam- en wachtwoordbeveiliging worden diegenen geautoriseerd om toegang te krijgen tot de gegevens. Alle medewerkers die toegang hebben zijn op basis van hun functie tot geheimhouding verplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Personen wiens gegevens door De Linde maatschappelijk werk worden verwerkt, hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met hun contactpersoon.

Beveiliging van gegevens

De Linde maatschappelijk werk neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Linde maatschappelijk werk maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als iemand de indruk heeft dat zijn gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien er meer informatie is gewenst over de beveiliging van door De Linde maatschappelijk werk verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met hun contactpersoon.